Handelsbetingelser

1. Anvendelsesområde

1.1

Disse vilkår og betingelser (herefter “Disse vilkår”), angiver forholdet mellem dig som erhvervskunde og A Better Ocean IVS, (herefter “A Better Ocean”). Du kan ikke købe produkter hos A Better Ocean som privatperson.

1.2

Disse vilkår omhandler tjenester/services, som leveres af A Better Ocean via domænet www.abetterocean.com og dets underdomæner (herefter “Platformen”).

1.3

Firmanavn: A Better Ocean IVS

Adresse: Rønnevangen 165, 8471 Sabro

CVR nr: 38663860

Tlf nr: +45 22 11 92 98

E-mail: Hello@abetterocean.com

1.4

Selskabet der benytter de tjenester/services, som leveres af A Better Ocean (herefter “kunden”) skal acceptere disse vilkår. En sådan accept er en juridisk bindende aftale mellem kunden og A Better Ocean. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, skal du som kunde straks forlade platformen og ikke benytte tjenesterne. Ved at acceptere disse vilkår, garanterer kunden 

at:

  1. Personen repræsenterende kunden er over 18 år, og har læst og forstået betingelserne i disse vilkår.
  2. Kunden overholder alle forpligtelser angivet i disse handelsbetingelser.
  3. Kunden anerkender og accepterer, at disse vilkår er en bindende juridisk aftale indgået mellem A Better Ocean og den kunde, som brugeren lovligt repræsenterer.

1.5

A Better Ocean tilbyder:

  1. Bæredygtig og effektiv optimering af kundens CSR-arbejde 
  2. SEO-optimering ved brug af referall-link på kundens hjemmeside
  3. Udarbejdelse- og deling af markedsføringsmateriale og pressemeddelelser til brug for kunden på sociale medier, i nyhedsbreve, på hjemmeside eller lign.
  4. Udarbejdelse af onlinecertifikat til opsætning på hjemmeside samt fysisk certifikat til opbevaring i/på butik/kontor. 

1.6

A Better Ocean forbeholder sig retten til, når som helst, ved egen skønsudøvelse og uden en bestemt grund, at ændre, suspendere eller afbryde A Better Ocean services. En ændring af disse vilkår vil ske med et rimeligt varsel. Dette varsel fastsættes til den i nærværende handelsbetingelser fastsatte opsigelsesfrist.

1.7

A Better Ocean handler udelukkende med erhvervskunder. Efter kunden har accepteret tilbuddet via mail eller telefon, har kunden derfor ingen fortrydelsesret. Aftalen er herved accepteret og derfor gyldigt indgået.

1.8

Hvis du ikke er tilfreds med dit produkt eller den ydede service, kan du kontakte os på hello@abetterocean.com.

Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnenter.

1.9

A Better Ocean arbejder i overensstemmelse med den danske markedsføringslov.

2. Registrering og Ophør

2.1

De data som A Better Ocean har anmodet om til brug for registrering jf. afsnit 6.1, og som derpå er leveret af kunden, skal være korrekte og sande. Det påhviler kunden at opdatere A Better Ocean om ændringer i de leverede oplysninger.

2.2

Det påhviler kunden samt A Better Ocean, at informere medkontrahenten skriftligt om ethvert forhold som skønnes at have betydning for hensigtsmæssig opfyldelse af aftalen. Information skal falde tidsnok til at medkontrahenten har tilstrækkelig mulighed for at tilpasse sig den fremtidige situation. 

2.3

Opsigelse skal ske på mail til adressen; hello@abetterocean.com.

Aftalen kan opsiges skriftligt af hver af parterne. Opsigelsesfristen fastsættes til løbende måned plus 3 følgende måneder. 

2.4 

Ved aftalens indgåelse forpligtes kunden til, på tidspunktet for aftalens afslutning, at tilbagelevere eller tilintetgøre materiale og dokumenter, der er fremsendt af- eller tilhører A Better Ocean.

 

3. Betalingsbetingelser

3.1

Betaling til A Better Ocean kan ske på følgende måde

  1. Via faktura. Betalingsfristen er netto 8 dage iht. gældende lovgivning, med mindre andet er aftalt. 
  2. Ved tilmelding af betalingskort og derpå følgende betaling via Stripe. Betalingen trækkes direkte ved tilmelding. Såfremt der ikke er dækning på tilmeldte betalingskort, forbeholder A Better Ocean sig retten til, uden varsel, at annullere den ønskede ordre. 

3.2

Ved betaling via faktura jf. punkt 3.1.1, faktureres kunden årligt forud. Dette for at minimere administrationsomkostninger mest muligt. 

Ved betaling via Stripe jf. punkt 3.1.2 opkræves betaling kvartalsvis forud på tilmeldte betalingskort.

3.3

Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives renter med 0.70 % pr. påbegyndt måned, i overensstemmelse med renteloven § 3, stk. 2.

3.4

Ved manglende rettidig betaling tillægges kr. 100,00 i rykkergebyr pr. fremsendt rykkerskrivelse. Dog maksimalt kr. 300,00 i overenstemmelse med gældende lovgivning. 

4. Opsætning af onlinecertifikat

4.1

Når gyldig aftale er indgået og når kunden er registreret på platformen, vil kunden senest 7 dage fra registrering på platformen, modtage oplysninger til brug for opsætning af onlinecertifikatet på kundens hjemmeside. Det påhviler kunden egenhændigt at opsætte onlinecertifikatet.

4.2

Spørgsmål vedrørende opsætning af onlinecertifikat sker til hello@abetterocean.com.

 

5. Services leveret at A Better Ocean

5.1

Services og markedsføringsmateriale leveret af A Better Ocean, leveres eksklusivt til den enkelte kunde. Spredning af markedsføringsmateriale samt benyttelse af tilsendt grafisk materiale skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning samt nærværende handelsbetingelser.

Uautoriseret brug af grafisk materiale vil bryde med reglerne om ophavsret.

 

6. Persondata

6.1

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Firmanavn, CVR nr., Firmaadresse, kontaktperson og e-mailadresse.

6.2

Vi registrerer og videregiver alene de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere i henhold til aftalen. Yderligere information findes på; http://abetterocean.com/privatlivspolitik/

Der påhviler kunden såvel som A Better Ocean at beskytte og værne om hinandens personoplysninger i form af kontaktoplysninger på de medarbejdere der deltager i samarbejdet samt de af parterne afgivne personoplysninger.

7. Aftaleændringer 

7.1

Parterne kan ikke ensidigt ændre i den indgåede aftale. Ændring i aftalen kan alene ske ved skriftlig meddelelse, som den anden part skriftligt accepterer.